สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา นักบริหารงานทั่วไป นักบัญชีและการเงิน ฯลฯ เงินเดือน 20,000-25,000

อัพเดตข่าวสารสำหรับคนที่กำลังมองหางานทำ เพราะตอนนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 15 อัตรา ได้แก่ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม นักบัญชีและการเงิน นักทรัพยากรบุคคล และนิติกร

ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดให้บุคคลที่มีวุฒิตั้งแต่ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายอัตรา สามารถสมัครตำแหน่งที่สนใจได้ โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 20,000-25,000 บาท สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูได้ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 3

จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน 20,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft excel และ Microsoft Power Point เป็นต้น สามารถใช้ Internet และอุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การทํางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตําแหน่ง ไม่น้อยกว่า 6 ปี

2. นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน 20,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft excet และ Microsoft Power Point เป็นต้น สามารถใช้ Internet และอุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างดี

3. นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 4

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 25,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft excel และ Microsoft Power Point เป็นต้น สามารถใช้ Internet และอุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การทํางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตําแหน่ง ไม่น้อยกว่า 6 ปี

4. นักบัญชีและการเงิน ระดับ 4

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 25,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft excel และ Microsoft Power Point เป็นต้น สามารถใช้ Internet และอุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การทํางานด้านการบัญชีและการเงิน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

5. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 25,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตร เช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft excel และ Microsoft Power Point เป็นต้น สามารถใช้ Iriterret และอุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การทํางานด้านบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

6. นิติกร ระดับ 4

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 25,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโททางกฎหมาย หรือเนติบัณฑิต
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft excel และ Microsoft Power Point เป็นต้น สามารถใช้ Internet และอุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การทํางานด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 6 ปี

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 มิถุนายน 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์แล้วไปยื่นด้วยตัวเองที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในวันและเวลาทําการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ถึงสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๑๒ ฝั่ง B เลขที่ ๕๓๙/๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ให้ถือวันที่ ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ หากเกินกําหนดวันและเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.osep.or.th/