ยสท. ประกาศรับสมัครผู้ว่างงานที่สนใจทำงาน คัดเลือกเป็นพนักงาน 40 อัตรา

ข่าวสมัครงานมาใหม่สำหรับผู้ว่างงานที่สนใจทำงาน เมื่อเร็วๆนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 40 อัตรา เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ภายใต้การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 13 มกราคมปีหน้า เลื่อนอ่านข้อมูลสมัครงานเพิ่มเติมด้านล่าง ดังนี้

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายการพิมพ์

 • ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 / ช่าง 2/ พิมพ์ 2 ทั่วไป 2
  เงินเดือน 12,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างพิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายการแพทย์

 • ตำแหน่ง พนักงานเวสถิติ 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
 • ตำแหน่ง เภสัชกร 5
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,410 – 59,510 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรีหลักสูตร 6 ปี เภสัชศาสตร์
  วุฒิปริญญาโท เภสัชศาสตร์
 • ตำแหน่ง พยาบาล 3
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง พยาบาล 1 (ผู้ช่วยพยาบาล)
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน 10,740 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี)
 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 4
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
  วุฒิปริญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ตำแหน่ง แพทย์ 6
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรีแพทยศาสตร์
 • ตำแหน่ง แพทย์ 6
  กองศัลยกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรีแพทยศาสตร์
 • ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขากายภาพบำบัด
  วุฒิปริญาโท สาขากายภาพบำบัด
 • ตำแหน่ง ทันตแพทย์ 6
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญาตรีทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 4
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือวุฒิปริญญาโท

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 4
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 4
  กองบริหารต้นทุน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 4
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 3
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

ฝ่ายวางแผนการผลิต

 • ตำแหน่ง พนักงานตรวจคุณภาพ 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) สาขากีฏวิทยา หรือเรียนวิชากีฏวิทยามาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 17,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานกฎหมาย

 • ตำแหน่ง นิติกร 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ www.thaitobacco.or.th ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565