กทม. ประกาศรับบุคคลทั่วไปช่วยราชการ 1,183 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานช่วยงานด้านธุรการฯลฯ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

กทม.หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่กำลังตกงานหรือมองหางานใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานช่วยงานด้านธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ โดยเปิดรับคัดเลือกทั้งสิ้น 1,183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติได้ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกช่วยปฏิบัติราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 1183 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • พนักงานช่วยงานด้านธุรการ

จำนวน 138 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาทหรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

  • นักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน 700 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์-ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

  • พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน 345 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd และสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานี นพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ