กรมชลประทาน รับสมัครเป็นพนักงานหลายอัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิติกร ฯลฯ เงินเดือน 13,800-19,500

มาแล้วจ้าอีกหนึ่งข่าวสารงานดีๆ สำหรับคนว่างงานที่กำลังมองหางานทำ เพราะกรมชลประทาน หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังว่างงานในตอนนี้ด้วยการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 18 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างชลประทาน นิติกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย และวิศวกรเครื่องกล

ซึ่งทางกรมชลประทานเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในแต่ละตำแหน่ง โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 13,800-19,500 บาท สามารถสมัครตำแหน่งงานที่สนใจได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงานเพิ่มเติมสามารถดูได้ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเดือน 13,800 บาท

จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. นายช่างชลประทาน

เงินเดือน 13,800 บาท

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

3. นิติกร

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

5. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

6. วิศวกรเครื่องกล

เงินเดือน 19,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
  2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาเครื่องกล)

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/202106/index.php#

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ https://file.job.thai.com/prakad/rid202106/rid202106_1