สปค. รับสมัครเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000-218,400

สปค. หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานว่าง อาทิ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน เป็นต้น รวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 8 ตำแหน่งด้วยกัน โดยแบ่งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไว้ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการพิเศษ 8 อัตรา ส่งใบสมัครทา ง E-mail ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์
เงินเดือน 120,000 – 218,400 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 •  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 •  ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
เงินเดือน 120,000 – 218,400 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 •  ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
เงินเดือน 80,000 – 163,800 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 •  ระดับการศึกษา ปวส.
 • ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน
เงินเดือน 80,000 – 163,800 บาท
จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 •  ระดับการศึกษา ปวส.
 •  ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน
เงินเดือน 36,000 – 60,000 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 •  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 •  ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย
เงินเดือน 72,000 – 98,280 หรือ 24,000 – 48,000 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
เงินเดือน 50,000 – 100,000 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 •  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3319 โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564 และหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ใน 4 ช่องทางต่อไปนี้

 1. ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
 2. จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งมาภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมซองว่า “จดหมายสมัครงาน”
 3. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115 (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)
 4. ส่งทาง E-mail : recruitment.motegmail.com (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)