สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครคัดเลือกเป็นราชการ 77 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสถิติฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.โท

เป็นอีกข่าวสมัครงานทางราชการที่หลายคนกำลังเฝ้าจับตามอง หลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม โดยคัดเลือกเป็นพนักงานราชการหลายตำแหน่ง อาทิ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ เป็นต้น รวมกว่า 77 อัตราด้วยกัน ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ท่านยังสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวและทำการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย วันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ได้จากด้านล่างนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ป.ตรี ป.โท 77 อัตรา รับสมัคร 13 – 24 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในทุกสาขาวิชา
 2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในทุกสาขาวิชา
 3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 14 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในทุกสาขาวิชา
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 6. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ
 7. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
  – ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ
 8. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 12 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน
 9. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 10. เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
  – ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 11. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ภารศึกษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคารการตลาด การเติขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
 13. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโยธาหรือก่อสร้าง
 14. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างไฟฟ้า และทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 15. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 16. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 17. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 18. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  – ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการพยาบาล และได้รับใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานด้านวิชาการพยาบาลหรือด้านการพยาบาลที่ปฏิบัติเป็นเวลา ไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)