กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครราชการ 23 อัตรา นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบาย ฯลฯ เงินเดือน 21,000

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสมัครงานที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเข้ามาทำงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายอัตราด้วยกัน ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครบรรจุรับราชการใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงคัดสรรบุคลากรที่มีวุฒิตั้งแต่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เข้ามาทำงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเอง โดยตำแหน่งงานว่างนั้นมีด้วยกันทั้งสิ้นหลายตัาแหน่ง อาทิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น หากประชาชนท่านใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สนใจเข้ารับการคัดเลือก สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลได้ ดังนี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  • ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 21,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขศึกษา

  • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีหรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

  • ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี

เงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง

  • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงินเดือน 21,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” และกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th