สปสช. รับสมัครพนักงานคอลเซ็นเตอร์ 40 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 17,600

ถือเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนหลายคนที่กำลังว่างงาน กำลังมองหางานเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต ล่าสุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง คอลเซ็นเตอร์ ทั้งหมด 40 อัตรา เพื่อเข้ามาช่วยงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้สมัครจะได้ปฎิบัติหน้าที่ ณ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วิธีการคัดเลือกตามเงื่อนไขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปี เพศชายหรือหญิง โดยท่านต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการสื่อสารข้อมูล และการติดต่อประสานงาน หรือการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากมั่นใจว่าคุณสมบัติตรงกับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องการ เลื่อนลงอ่านรายละเอียดและเข้าไปยังลิงค์สมัครงานได้จากด้านล่างนี้

พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง call center

สถานที่ปฎิบัติงาน หลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 15000 – 17600 บาท

ประเภทการจ้าง ลูกจ้าง

จำนวน 40 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชายและหญิง
อายุ 22 – 35
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point

ความสามารถอื่น

 1.  มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
 2.  มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีมประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 1.  ปฏิบัติงานในวัน เวลา ที่สำนักงานกำหนด
 2.  รับโทรศัพท์ ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ และการเข้ารับบริการสาธารณสุข
 3.  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การใช้สิทธิและการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
 4.  ประสานชี้แจงและเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น กรณีมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 5.  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การออกบูธ จัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ การลงพื้นที่ให้ข้อมูลเชิงรุก การเข้าร่วมประชุม อบรมหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการสายด่วน สปสช.1330
 6. ให้บริการเชิงรุกทางโทรศัพท์รองรับการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ

เงื่อนไขอื่น ๆ

 •  การทดสอบเบื้องต้น มีดังนี้

ทดสอบด้านทัศนคติ ใช้เวลา 15 นาที
ทดสอบปฏิบัติการใช้พิมพ์ดีดและการจับประเด็น โดยสำนักต้นสังกัด

การคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อทำแบบทดสอบเบื้องต้น หรือเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาและกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบ

 • ถ้วนตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ให้เสนอต่อเลขาธิการฯ พิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป

หมายเหตุ  การทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งอาจมีเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต https://jobboard.nhso.go.th/detailjob