มจพ. ประกาศรับสมัครผู้ว่างงาน 44 อัตรา เข้าคัดเลือกเป็นพนง.มหาวิยาลัย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,390

ข่าวสมัครงานมาใหม่เพื่อพี่น้องคนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดประกาศรับสมัครงานบุคคลทั่วไป เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น 44 อัตราโดยประกาศรับสมัครนี้ต้องเข้าสมัครด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานทั้ง 44 อัตรา จะมีอะไรบ้างเลื่อนอ่านได้เลย

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  จำนวน 10 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรีทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบจากสถาบัน ทดสอบที่มีการทดสอบจนถึงวันที่ขอเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
 1. TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
 2. TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
 3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
 4. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน
 5. K-STEP ไม่ต่ำกว่า 65

 • นักวิชาการศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิชาการพัสดุ
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรี ทางบริหาร การศึกษา พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด ศิลปศาสตร์ เศรษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สังคม วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรีทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
  มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • นักตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office Google Application การใช้งาน Internet และโปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆ
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรี ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงาน , ฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรี ทางด้านบริหาร ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบจากสถาบัน ทดสอบที่มีการทดสอบจนถึงวันที่ขอเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
 1. TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
 2. TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
 3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
 4. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน
 5. K-STEP ไม่ต่ำกว่า 65
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,390 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินและการคลัง การตลาด การพาณิชย์

ติดตามข่าวสมัครงานเพิ่มเติมทั้ง 44 ตำแหน่ง ได้ที่ https://www.hrd.kmutnb.ac.th/

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้

 1.  มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  http://www.hrd.kmutnb.ac.th
 2.  มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 3.  มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 150 บาท ทุกตำแหน่ง ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว การรับสมัครมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะให้ สมัครสอบเพียงคนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น