ขส.ทบ. เปิดรับพนักงานราชการ 96 อัตรา พนักงานธุรการ ฯลฯ วุฒิม.3 ม.6 ปวช. รายได้ดี สวัสดิการมั่นคง

ขส.ทบ.หรือกรมการขนส่งทหารบก แจ้งข่าวดีแกjประชาชนทั่วไปรับทราบ หลังเปิดประกาศรับสมัครพนักงานราชการหลายอัตราเพื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด 3 กลุ่มงานหลักของขส.ทบ.หรือกรมการขนส่งทหารบก โดยท่านไม่จำเป็นต้องสอบผ่าน ภาค ก. ของก.พ. อีกด้วย ซึ่งขั้นตอนการสมัครท่านสามารถอ่านข้อมูลที่ทีมงานรวบรวมไว้ ดังนี้

รับสมัครพนักงานราชการ 96 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ เทียบเท่า) จำนวน 61 อัตรา (ชาย, หญิง)

 1. พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. จำนวน 36 อัตรา
 2. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
 4. ลูกมือช่าง จำนวน 19 อัตรา

เงินเดือน 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ (วุฒิ ปวช.) สาขา การบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)

 1.  พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(วุฒิ ปวช. สาขา การบัญชี) สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูง กว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 34 อัตรา (ชาย, หญิง)

 1. ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 2. ช่างโลหะ จำนวน 4 อัตรา
 3. ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา
 4. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 16 อัตรา
 5. ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 1 อัตรา
 6. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 อัตรา
 7. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
 8. ช่างสี จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามาสรถติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510)

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ประกาศรับสมัคร https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625051794.pdf