การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับ 27 อัตรา พนักงานบริหารทั่วไป ผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ เงินเดือน 15,000-18,370

โอกาสมาแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้เปิดโอกาสให้บุคคลว่างงานเข้ามาสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างขององค์กร โดย ททท. เปิดรับมากถึง 16 ตำแหน่ง และรับบุคคลเข้ามาทำงานถึง 27 อัตรา

โดยเปิดโอกาสให้คนที่มีวุฒิปริญญาตรี-โท เข้ามาสมัครสอบแข่งขันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ สำหรับใครที่สนใจรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมสามารถเลื่อนไปดูข้างล่างได้เลยค่ะ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

3. ตำแหน่ง นิติกร

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

4. ตำแหน่ง มัณฑนากร

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

5. ตำแหน่ง สถาปนิก

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับ เดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

6. ตำแหน่ง พนักงานการเงิน

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบภายใน

7. ตำแหน่ง พนักงานวางแผน

เงินเดือน 18,370 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาโท ทุกสาขา ทั้งนี้ในระดับปริญญาตรีต้องศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ และเศรษฐศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

8. ตำแหน่ง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

9. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

10. ตำแหน่ง พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง)

เงินเดือน 18,370 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาโท ทุกสาขา

11. ตำแหน่ง พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ)

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

12. ตำแหน่ง นักเขียน

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

13. ตำแหน่ง ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

14. ตำแหน่ง ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล และ เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เครื่องกล ซ่อมบำรุง รวมกัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

15. ตำแหน่ง ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

16. ตำแหน่ง ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขา ในประเทศ)

เงินเดือน 15,000 – 15,890 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทาง website http://thai.tourismthailand.org หัวข้อ “การรับสมัครบุคลากร”

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://job.tourismthailand.org/Doc/ANNOUNCE_MAIN.pdf