กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา หลายสาขา

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาราชการอยู่ วันนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เปิดรับสมัครผู้ที่ว่างงานและผู้ที่จะเป็นพนักงานราชการจำนวน 48 อัตรา โดยรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา โดยมีหลายตำแหน่งงานรองรับทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เลย เนื่องจากสถานการณ์ CV-19 ทำให้ทางหน่วยงานราชการต้องออกมาตราการทางออนไลน์ แทนการสมัครแบบไปสถานที่ เพื่อป้องกันการใกล้ชิดของผู้คน และความแออัดในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพ ร่ร ะบา ด

สำหรับผู้ที่สนใจทางหน่วยงานให้วลาในเตรียมตัวก่อนการสมัคร โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านที่สนใจเตรียมตัวกันให้พร้อม เพื่อจะได้เพิ่มโอกาสในการเข้ารับเป็นพนักงานราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ โดยรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

 1. เงินเดือน : 18000 บาท
 2. ประเภท : บริหารทั่วไป
 3. จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 4. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการ
 5. สาขาวิชาการบัญชี

2. ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. เงินเดือน : 18000 บาท
 2. ประเภท : บริหารทั่วไป
 3. จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 4. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ทางการบัญชี
  • ทางการเงิน

3. ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

 1. เงินเดือน : 13800 บาท
 2. ประเภท : เทคนิค
 3. จำนวน : 7 ตำแหน่ง
 4. ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาโยธา
 2. สาขาวิชาการก่อสร้าง
 3. สาขาวิชาสำรวจ
 4. สาขาวิชาไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 7. สาขาวิชาเครื่องกล
 8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 9. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 11. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 12. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

4. ตำแหน่ง : ช่างเจาะบ่อบาดาล

 1. เงินเดือน : 10430 – 11280 บาท
 2. ประเภท : เทคนิค
 3. จำนวน : 8 ตำแหน่ง
 4. ระดับการศึกษา : – ปวช. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี

โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 2. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ำบาดาล หรือ
 3. ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล

5. ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง

 1. เงินเดือน : 10430 – 11280 บาท
 2. ประเภท : บริการ
 3. จำนวน : 13 ตำแหน่ง
 4. ระดับการศึกษา : – ปวช. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

5.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 6. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 7. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 8. สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย

5.2 ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

6. ตำแหน่ง : พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล

 1. เงินเดือน : 10430 บาท
 2. ประเภท : บริการ
 3. จำนวน : 18 ตำแหน่ง
 4. ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 2. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ำบาดาล หรือ
 3. ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564

ที่เว็ปไซต์ dgr.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “พนักงานราชการ” สามารถทำการสมัครตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ