สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 157 อัตรา

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับข่าวการรับสมัครข้าราชการเข้าบรรจุเพื่อทำงาน ซึ่งขณะนี้สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดตำแหน่งงานว่างอยู่ถึง 7 ตำแหน่ง โดยเปิดรับหลายอัตราเพื่อรองรับการทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งต้องการคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โดยขั้นตอนการสมัครทางสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่น ทางผู้ที่ต้องการสมัครสามารถเข้าไปสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งสามารถลงทะเบียนสอบบรรจุราชการทางออนไลน์ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรายละเอียดเว็บไซต์เพื่อเข้าไปสมัครงานราชการกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทางทีมงานก็ได้รวบรวมมาให้แล้วในเนื้อหาบทความนี้

หลังสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ก็มีผู้สนใจพากันเข้ามาเช็กดูรายละเอียดตามช่องทางต่าง ๆ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง โดยวันนี้ทีมงานได้นำรายละเอียดการสมัครตำแหน่งต่าง ๆ มาเพื่อให้ท่านได้พิจารณา ดังนี้

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 157 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2564

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ

จำนวน 80 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

จำนวน 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือ รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน

จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

7. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ