กรมการปกครอง เปิดสมัครรับราชการ 156 อัตรา นักวิชาการเงิน เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯลฯ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังหางานราชการ วันนี้ทางกรมการปกครอง ได้มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี 2564 ทั้งหมด 156 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

สำหรับกรมการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ช่วยอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคม

โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 4 ตำแหน่งได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน โดยแต่ละตำแหน่งก็ได้มีการกำหนดคุณสมบัติ และฐานเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”